Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Draudzes nedēļas lūgšana

 

1 Pateicamies par to, ka mūsu tautai ir sava valsts, ka mēs tajā varam brīvi apliecināt ticību Kristum, un lūdzam, lai šodienas sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā gan starptautiskie, gan reliģiskie konflikti tiek atrisināti mierīgā ceļā.

 

2 Lūdzamies, lai Alfa kursa un katehēzes dalībnieki, piedzīvojuši personisku satikšanos ar Dievu un nostiprināti ticībā, kļūst par īstiem Kristus mācekļiem un Evaņģēlija lieciniekiem pasaulē, īpaši uzticot, Dievs, Tavai apredzībai Alfa kursa nedēļas nogales sekmīgu un auglīgu norisi.


DIEVKALPOJUMI

P. O. T. Svētā Mise 8:15 (Laudes 7:50)

C. P. S. Svētā Mise (ar Laudēm) 9:00

Sv. Vissv. Sakr. adorācija 9:50–10:50, Svētā Mise 11:00

Informācija

 

Izlīgšanas sakramenta svinēšana notiek svētdienās 9:50-10:50; žēlsirdības vakarā katra mēneša pēdējā piektdienā; pārējā laikā – pēc pieprasījuma (vēršoties personīgi pie kāda no priesteriem)

 

Draudzes agape – svētdienās pēc Svētās Mises (Draudzes namā)

 

Pastāvīgā katehēze (jauniešiem un pieaugušajiem) – svētdienās pēc agapes (Draudzes namā)

 

Labā Gana katehēzes nodarbības (bērniem vecumā no 3 līdz 9+) notiek svētdienās Adorācijas laikā (1. daļa) un pēc agapes (2. daļa); tiem bērniem, kuri netiek svētdien – ceturtdienās 17:30-19:30; pieteikties pie katehētes Ilzes Gulbes (tel. 29 44 74 45); pateicamies vecākiem par līdzdalību ar nodarbībām saistīto izdevumu segšanā

 

Grāmatu galds ir atvērts svētdienās pirms un pēc Svētās Mises (telpā lielajā gaitenī, pretī bīskapa Sloskāna muzejam)


Viņi pavada savu dzīvi uz zemes, taču viņi ir debesu pilsoņi (Vēstule Diognetam 5, 9)

439Patriotisma nedēļa neizbēgami liek aizdomāties gan par kristīgās kopienas un valsts attiecībām, gan par to, kā Latvija ir mūžīgās Tēvijas pirmtēls. Daudz labu atziņu par šo tēmu varam smelties Vēstulē Diognetam – vienā no senākajiem kristiešu rakstiem:

Kristiešus no citiem ļaudīm neatšķir ne valsts, ne valoda, ne paražas, redzi, viņi nedzīvo savās pilsētās, viņi nerunā kādā savā īpašā dialektā, tāpat viņiem nav citāds dzīves­veids. Viņu mācību nav radījuši gudru vīru prātojumi, viņi neizplata vienkāršu cilvēcisku mācību kā citi. Viņi dzīvo gan grieķu, gan svešās pilsētās, kur vien gadījums viņus aizvedis. Viņi ievēro vietējās ģērbšanās, ēšanas un citas sadzīves tradīcijas. Bet tajā pašā laikā viņi mums demonstrē savas pilsonības brīnišķīgās un neapšaubāmi neparastās izpausmes. Kristieši dzīvo savās dzimtenēs, bet kā sveš­zemnieki. Kā savas zemes pilsoņi viņi savā starpā dalās it visā, bet, kā jau svešzemniekiem, viņiem vienmēr nākas ciest. Ikviena sveša zeme viņiem ir dzimtene, un ikviena dzimtene – kā sveša zeme.

 Līdzīgi citiem, viņi precas un viņiem dzimst bērni, bet viņi neslepkavo savas atvases. [..] Viņi ir miesīgi, bet nedzīvo miesai. Viņu dienas paiet uz zemes, bet viņi ir debesu pilsoņi. Viņi pilda likumus, bet tie nav viņu dzīves likumi. Viņi mīl visus ļaudis, bet viņus visi vajā. Viņus nepazīst un nosoda; viņus sūta nāvē, bet viņi atdzimst dzīvībā. Viņi ir nabagi, bet daudzus dara bagātus; viņiem visa kā trūkst, bet viņi ir ar visu apmie­rināti. Viņus nievā, bet viņi caur negodu iegūst slavu. Par viņiem runā sliktu, bet viņi tiek taisnoti. Viņi tiek izsmieti, bet viņi izsmējējus svētī. Pret viņiem iz­turas ļauni, bet viņi ļaundariem izrāda cieņu. Kad viņi dara labu, viņus soda kā ļaundarus; saņemot sodu, viņi priecājas, it kā būtu ieguvuši jaunu dzīvību. Jūdaisti viņiem uzbrūk kā sveš­zemniekiem, un grieķi viņus vajā, tomēr tie, kas viņus nīst, nevar izskaidrot, kāpēc. Vienkārši sakot – dvēsele mie­sai ir tas pats, kas kristieši – pasaulei. Dvē­sele atrodas visās ķermeņa daļās, un kristieši atrodas visās pasaules pilsētās. Dvēsele atrodas miesā, bet nav no miesas; kris­tieši ir pasaulē, bet nav no pasaules.

 Attēls: svecītes pie Rīgas pils 2015. gada 11. novembrī

Draudzes lapiņa 15.11.2015

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds. (2 Kor 9, 7)

438Dažādas labdarības akcijas ir viens no veidiem, kā varam realizēt Jēzus sludināto un praktizēto tuvākmīlestību. Kādas no tām tiek organizētas spontāni, kad ir radusies ārkārtas situācija; citas – periodiski, kādos svētkos vai laika posmā; vēl citas – pastāvīgi, bez piesaistes īpašai situācijai vai laikam.

Protams, Jēzus mūs aicina uz tādu tuvākmīlestību, kur “labā roka nezina, ko dara kreisā” (Mt 6, 3). Tomēr tas nenozīmē to, ka tiem, kuri vēlas labdarībā iesaistīt arī citus, ir jāiztiek bez plānošanas vai pat reklāmas. Jo plašāk par šādām akcijām ir zināms, jo drīzāk tās var sasniegt savu mērķi un panākt lielāku labumu.

Viena no šādām klusām iniciatīvām, kura ir pelnījusi daudz plašāku atpazīstamību, ir nesen izveidotais praktisko lietu apmaiņas portāls draudzedraudzei.lv. Paši veidotāji to apraksta sekojoši: Šeit tu vari dalīties, saņemt, palīdzēt un aizvest. Cilvēkiem savā draudzē, citās draudzēs un visiem labas gribas cilvēkiem. Tuvumā un tālumā. Bez maksas un no sirds. Šī interneta vietne ir tapusi katoļu Baznīcā projekta grupā, sadarbojoties lajiem un garīdzniekiem. Dalība šeit ir uz brīvprātības pamata, visas lietas un darbi ir bez maksas. Draudzedraudzei.lv dara iespējamu to, ka došana/saņemšana var notikt arī ārpus mūsu ierastā paziņu loka. Dalīšanās ar dzīvei nepieciešamām lietām un palīdzību, iepazīstoties ar vietnē jau ievietotajiem sludinājumiem vai ievietojot savus, paver pilnīgi jaunus ceļus tuvākmīlestībai. Kā 21. gadsimtā pienākas, lai kļūtu par portāla lietotāju, ir jāsaņem elektronisks uzaicinājums no draudzes prāvesta, kāda atbildīgā vai arī sazinoties ar vietnes administratoru, atverot portālu. Pēc reģistrēšanās tālākais ir atkarīgs vienīgi no mūsu sirds apmēriem…

Jautājumi pārdomām:

1) Kādas emocijas manī izraisa doma par dalīšanos  ar cilvēku, kam ir nepieciešama mana palīdzība, bet kurš nav mans radinieks, draugs, kaimiņš vai kolēģis?

2) Kuras no tām lietām, prasmēm un iespējām, kas pašlaik ir manā rīcībā, labāk noderētu kādam citam?

Attēls: portāla draudzedraudzei.lv logotips

Draudze lapiņa 08.11.2015

Ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs esat Man darījuši. (Sal. Mt 25, 40)

437Bāreņu svētdiena ir ekumeniska iniciatīva, kura Latvijā notiek jau otro gadu. Visu Latvijas tradi­cio­nālo kristīgo konfesiju vadītāji aicina savas draudzes pievienoties 52 valstīs notiekošajai akcijai, lai mēs mācītos praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem.

Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara. Tas, protams, nav nekāds kristiešu modes kliedziens. Jau Vecajā Derībā (Likumā, Praviešos, kā arī dzejas un gudrības grāmatās) ir skaidri   pateikts, ka Dievs pavēl rūpēties par bāreņiem, minot, ka šo cilvēku atstāšana novārtā izraisa Dieva dusmas. Jaunā Derība atklāj, ka, uzņemot šādus bērnus, mēs uzņemam pašu Kristu un līdz ar viņu – Tēvu. Jāzeps adoptē Jēzu, burtiski uzņemot Dievu savā namā. Ar lielu prieku un lepnumu mēs saucam Dievu par Tēvu, bet mums ir jāapzinās, ka tas ir iespējams tikai tāpēc, ka mūs pašus Dievs ir adoptējis par saviem bērniem.

Pirmajos gadsimtos bāreņiem nebija daudz izredžu – nāve vai verdzība/prostitūcija. Kristīgā adopcija bija faktiski vienīgā cilvēka cieņai atbilstošā alternatīva bez vecākiem palikušajiem vai pamestajiem bērniem. Agrīnās Baznīcas gani ne vien iedrošināja draudzes un atsevišķus kris­tiešus uzņemties rūpes par bāreņiem, bet arī paši aktīvi iesaistījās bāreņu aprūpē. Arī visa turpmākā Baznīcas vēsture liecina par nepārtrauktu gādību, ko kristieši ir veltījuši šiem dzīves pabērniem. Arī šodien Baznīca mudina mūs nebūt vienaldzīgiem, bet raudzīties uz bērnu kā Dieva dāvanu, ko pieņemot, mēs kļūstam garīgi auglīgi (skat. KBK 2379).

Jautājumi pārdomām:

1) Vai mana ģimene ir atvērta cita bērna uzņemšanai? Vai, varbūt, šī doma šķiet sveša un nepieņemama?

2) Kā konkrēti es varu atbalstīt tās ģimenes, kuras ir adoptējušas kādu(s) bērnu(s)?

Draudzes lapiņa 01.11.2015

 

Vairāk informācijas: barenusvetdiena.lv / orphansunday.org


Es vēlos atbilst žēlastībām, ko Jēzus vēlas man dot.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus

NEPIECIEŠAMIE KALPOJUMI


• Adorēt Alfa kursa laikā (trešdienās 18:30-21:00)

• Atvest/aizvest uz Alfa kursu 1 personu no Kurzemes prospekta

• Pārbīdīt galdus Draudzes namā (16:00-17:00)

• Mazgāt traukus pēc lekcijas (20:30-21:00)

• Mazgāt grīdas vakarā pēc Alfa kursa (21:30-22:00) vai nākamajā rītā

 

Par iespēju uzņemties kādu no šiem kalpojumiem lūdzam informēt Alfas administratoru Ģirtu Zoltu (+371 22 33 44 51, 29 61 44 92 / girts.zolts@inbox.lv)