Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi draudzē

P. sv.Mise 10:30

slavēšana 18:00

sv.Mise 18:30

katehēze 19:15

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

Māte Terēze: „..ticības auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir jebkāda veida kalpošana..”

draudzes_lapa-kalposana14.decembrī pēc Sv. Mises draudzes mājā satikās visi, kuri jau aktīvi kalpo draudzē, gan tie, kuri interesējas par kalpošanas iespējām. Tikšanās tika rīkota kā draudzes svētki, kurus ievadīja skaists koncerts Ziemassvētku noskaņās, pēc tā draudzes atbildīgie un līdzatbildīgie stāstīja par savu kalpošanu un dalījās pieredzē par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē, ja esam atbildējuši Viņa aicinājumam. Draudzes prāvests Māris Ozoliņš stāstīja par draudzi kā ticīgo kopienu, kuru mēs visi kopā esam aicināti veidot.

Kas ir draudze?

„Draudze, pirmkārt, nav ne struktūra, ne teritorija, ne ēka, bet ticīgo kopiena, ģimenes nams, mājas baznīca, kas dzīvo savstarpējā brālībā un ir atvērta viesmīlībai. Draudze ir integrēta cilvēku sabiedrībā dziļi un solidāri visā, kas sabiedrībā notiek.” (Svētais Jānis Pāvils II)

Draudze ir ticīgo kopiena:

kuras centrā ir Euharistijas svinības;

kas ir Kristus miesa un Dieva Valstības klātbūtnes vieta;

kas dod dzīvību draudzes locekļiem un sabiedrībai;

kurā ticīgie veido dzīvu vienotību Dievā;

kurā apgūst apustuļu tradīciju;

kas ir integrēta sabiedrībā, visā, kas sabiedrībā notiek;

kurā ticīgie vienojas Dieva Vārda uzklausīšanā un priecīgā lūgšanā;

atvērta, viesmīlīga, kurā katrs var atrast savu vietu;

izlīgšanas un piedošanas vieta;

garīgās draudzības brāļu un māsu kopiena;

kas ir atvērta sadarbībai ar citām draudzēm un Baznīcas kopienām;

kurā ir iespēja ikvienam kalpot Dievam un tuvākajiem un liecināt par Kristu;

kā Svētā Gara izliešanās un Dieva mīlestības dāvana;

kas ir atvērta harizmām un Svētā Gara dāvanām, kas ceļ un atjauno Baznīcu;

kas ir Svētā Gara ieaicināšanas un pieredzes Svētajā Garā vieta;

kas ir līdzeklis jaunai Svētā Gara izliešanās pieredzei Baznīcā;

Aicinām visus aktīvi iesaistīties mūsu draudzes kalpošanās!

Māte Terēze: „..ticības auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir jebkāda veida kalpošana..”

Draudzes lapiņa Nr.391. (21.12.2014)

Kopā ar Kungu mīlestībā

Adoracija-390_coverPielūgsme ir reliģijas tikuma pirmā darbība. Pielūgt Dievu nozīmē atzīt Viņu kā Dievu, Radītāju un Pestītāju, Kungu un visa pastāvošā Saimnieku, bezgalīgo un žēlsirdīgo Mīlestību. “Tev būs pielūgt Kungu, savu Dievu, un Viņam vienam kalpot,” saka Jēzus (Lk 4,8), atsaukdamies uz Atkārtotā likuma grāmatu (At 6,13).

Mūsu draudzes kalpotāju – adorētāju liecības:
Jūlijs, Valentīna: adorēt Vissvētākā Sakramenta klātbūtnē nozīmē būt kopā, satikt Jēzu šeit un tagad, tā ir vislabākā lūgšana, kuras laikā varam saņemt nepieciešamās Dieva žēlastības. Adorācijas laikā mēs varam sarunāties, izstāstīt savas problēmas, lūgt palīdzību un piedošanu. Meditēt par Jēzus dzīvi, ciešanām un augšāmcelšanos, tas mums dod Svētā gara piepildījumu. Pie Jēzus labi ir palikt klusumā un ieklausīties savā sirdsapziņā. Ieteicam visiem, kam ir iespēja, iesaistīties adorācijā, tas laiks neies zudumā un būs lietderīgi izmantots dvēseles labā. Aizejot mājās, esam priecīgi un apmierināti, ka varējām lūgties kopā ar Jēzu.
Austra: adorācija ir būt kopā ar Jēzu Kristu lūgšanās un pārdomās par savām attiecībām ar Jēzu Kristu, katra kristieša nepieciešamība kaut reizi nedēļā vienu stundu uzticēt savas raizes un vajadzības lūgšanu kapelā īpašā noskaņojumā. Uzticēties un lūgt Dieva palīdzību, kā arī izlūgties Dieva piedošanu. Pēc katras adorācijas es jūtos tīrākā, vieglākā, rodas sajūtas, ka esmu bijusi tuvāk Dievam.
Ruta: ar nemitīgās adorācijas kalpošanu pirmo reizi iepazinos Kalkutas žēlsirdīgo māsu klosterī, toreiz vēl Vecrīgā. Tad uzzināju, ka Māte Terēze katru dienu vismaz vienu stundu ar māsām pie Euharistiskā Jēzus kājām ir lūgusies Rožukroni un pēc tam meditējusi. Reiz Māte Terēze ir sadzirdējusi Viņa Sirds čukstu: ”Man slāpst!” Jēzum tik tiešām slāpst pēc mūsu mīlestības. Ar gadiem esmu sapratusi, ka adorācija var nozīmēt ļoti īpašu tikšanos ikkatram, kas pārkāpj kapelas slieksni. Jēzus uzlūko ikvienu un ar katru savādāk veido mīlestības pilnas attiecības.
Inese: laiks adorācijā, kā Dieva upe, reizēm plūst ātri – tikko var pagūt nest Dieva priekšā visas savas lūgšanu vajadzības par saviem mīļajiem, par visiem lūgšanu šūniņas dalībniekiem, kad, skaties, pusotra stunda jau prom. Dažreiz laiks plūst lēni, un tā laikā tiek dziedinātas mūsu atmiņas… Bija reize, kad gatavojos nopietnai grēksūdzei un pa punktam mēģināju pierakstīt visu, ko Dievs man atklās. Kad nonācu līdz piedošanai, bija atkal jādomā par savu tēvu. Sapratu, ka biju piedevusi tēvam tikai ar prātu, bet sirdī joprojām bija rūgtums…
Un tad Jēzus man atklāja, ka atceros tikai negatīvo, un kā filmā man garām slīdēja ainas no manas dzīves. Šie mazie momenti parādīja, ka biju viņam svarīga, un ka viņš tomēr mani mīlējis, un arī novērtēja mani kā personību.
Tēvs jau ir mūžībā, bet, kad notika manu negatīvo atmiņu dziedināšana, varēju pilnīgi viņam piedot. Tas palīdzēja atbrīvoties no mazvērtības kompleksa un uzplaukt arī manam profesionālajam talantam.
Pateicība visiem, kas ir piedalījušies un piedalās nemitīgajā Dieva pagodināšanā!
Piedalīties var jebkurš, nāc un pievienojies!
Interesēties pie Diānas tel. 26335655 vai dianaros@inbox.lv

Draudzes lapiņa Nr.390 (14.12.2014)

Būsim nomodā! Vissvētākā sakramenta adorācija Adventa laikā

Kopš 2003.gada Rīgai ir īpaša svētība – nemitīgās adorācijas kapela pie Sv. Jēkaba katedrāles, kas atvērta ik dienas 24 stundas.

Adorācijas kapelā var ienākt jebkurš, kas grib klusajā lūgšanā sastapt Kristu un būt kopā ar Pestītāju tik ilgi, cik tajā brīdī laika var veltīt. Lai nemitīgā adorācija notiktu, ir nepieciešami cilvēki – kalpotāji jeb dežuranti, kuri pavada noteiktu laiku kopā ar Jēzu un neatstāj savu „posteni”, kamēr atnāk nākamais dežurants, jo Pestītājs nedrīkst palikt viens!

Sākumā Vecrīgas adorācijas kapelā kalpoja tikai brīvprātīgie, bet ar laiku kļuva problemātiski nodrošināt nepārtraukto adorāciju. Tad 2009.gadā īstenojas Jāņa Logina ideja, ka nemitīgās adorācijas kalpošanā varētu piedalīties Rīgas katoļu draudzes un garīgās kopienas. Kopš 2009.gada 24.marta mūsu Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudze uzticīgi kalpo Vecrīgas adorācijas kapelā katru nedēļu otrdienās no 9.00 līdz 21.00. Citās dienās kalpo Franciskāņu trešais ordenis, Laulāto tikšanās kustība, EFFATA kristīgā kopiena, Sv. Jēkaba Katedrāles Rožukroņa pulciņš, kā arī Katedrāles jauniešu lūgšanu grupas u.c., bet pamatā joprojām brīvprātīgie. Tā  ir skaista kalpošana – būt kopā ar Jēzu un kalpot citiem. Ir daudz cilvēku, kas šajā vietā saņēmuši garīgu stiprinājumu, pabaroti ar GARĪGO MAIZI savas dzīves grūtajos brīžos, izlūguši svētību savām un savu līdzcilvēku dzīvēm.

Pateicība visiem, kas ir piedalījušies un piedalās nemitīgajā Dieva pagodināšanā!

Piedalīties var jebkurš, nāc un pievienojies!

Interesēties pie Diānas tel. 26335655 vai dianaros@inbox.lv

Draudzes lapiņa Nr.389 (07.12.2014)


Pārbaudījumi ļoti palīdz nepieķerties šīs zemes lietām, tie liek mums pacelt savu skatienu augstāk par pasauli.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumi

24.decembrī plkst. 17.00 sv. Mise ģimenēm, plkst. 23.00 Ganiņu sv. Mise;

25.decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku sv. Mise

26.decembrī plkst. 11.00 sv. MiseNotikumu kalendārs