Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: februāris 2014

DIEVS MŪS ATRADA ALFĀ

Tā par savu ģimeni saka Laila, Zoltu ģimenes mamma, kura piekrita padalīties savā kristīgajā pieredzē.

zolt_com

 

„Bieži vien cilvēki sāk domāt par Dieva esamību tad, kad viņu dzīvē notiek kādi pārbaudījumi vai ciešanas. Mūsu ģimene Dievu iepazina caur priecīgiem notikumiem, proti, caur Alfa kursiem. 2010.gada pavasarī mani un vīru Ģirtu uz Alfu uzaicināja Slišānu ģimene, kuriem esam par to ļoti pateicīgi. Vēlāk šos kursus izgāja mūsu meitas Zane un Elīna, arī dēls Sandis, kuri pēc Alfa kursu beigšanas tika kristīti. Alfu ir beigusi arī Ģirta mamma Austra. Varētu teikt, ka pilns komplekts – visa ģimene. Līdz tam par Dievu neko daudz nezinājām, jo mūsu ģimenēs par to nekad nerunāja.

Caur Alfu Dievs mums ir dāvājis vislielāko dāvanu, kāda cilvēkam var būt – TICĪBAS DĀVANU!

Ticības dāvanu nevar salīdzināt ne ar ko citu – ne ar lielu kontu bankā, ne dārgu mašīnu, ne arī pilnu drēbju skapi. Tas viss ir pārejoši. Mēs esam sapratuši, ka Dievs ir Tas, kas vada mūsu dzīvi, ka tikai Viņa spēkā mēs varam dzīvot un darboties. Un arī pārbaudījumus, kas nāk pār mums, Dievs nes kā svētību. Mēs ar Ģirtu esam ļoti laimīgi par mūsu bērniem, kas salīdzinoši īsā laika posmā ir sajutuši Dieva mīlestības pieskārienu. Tā tiešām ir liela žēlastība,

Esmu pārliecināta, ka nepietiek tikai svētdienās atnākt uz sv. Misi, pēc tam aiztaisīt durvis aiz sevis līdz nākošai svētdienai. Kalpošana un piedalīšanās draudzes pasākumos palīdz mums pieaugt ticībā, brāļu un māsu mīlestībā, tuvāk iepazīt draudzes cilvēkus, bez kuriem mēs vairs nevaram iedomāties savu dzīvi. Caur kalpošanu mēs nesam Dieva vēsti pasaulei. Un, ja tu redzi, ka tas nes augļus…

Liels prieks par katru cilvēku, kas atgriežas pie Dieva, par visām ģimenēm, kurās ienāk Dieva mīlestība.

Žēl, ka Dievu nepazinām agrāk, bet tas jau ir Viņa ziņā…” jo citiem kristiešiem viņu tuvinieki tā arī visu mūžu nespēj atvērties Dieva mīlestībai. Esam priecīgi, ka varam būt šajā draudzē un kalpot saviem brāļiem un māsām Kristū.

 Ar Ģirtu pirmdienās piedalāmies katehēzes nodarbībās, palīdzam organizēt Alfa kursus, vadām evaņģelizācijas šūniņu. Arī Zane un Elīna vada jauniešu šūniņu. Sandis atbild par datora lietām. Kopā dziedam draudzes korī. Ģirta mamma kalpo adorācijas kapelā Vecrīgā, neskatoties uz viņas cienījamo vecumu. No malas var būt liekas, ka visa ir par daudz. Bet tas tā nav.

Sagatavoja: Ēvija

Draudzes lapiņa

Mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņas

Mūsu draudzē jau ceturto gadu darbojas draudzes evaņģelizācijas šūniņas, kurās aktīvi ir iesaistījušies daudzi draudzes locekļi, tādējādi apliecinot vēlmi sekot Jēzum Kristum un izpildīt Viņa doto pavēli – Evaņģelizācijas galvenais mērķis ir panākt, lai mainītos cilvēka nostāja un domāšana, lai viņš patiesi atgrieztos pie Dieva un Dievam atvēlētu galveno vietu savā sirdī. Tikai tad, kad viņš personiski būs saticis “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai!”(Mk 16, 15) Dievu, kas ir dzīvs un klātesošs, aizsāksies īstenais ticības ceļš. Šūniņas dalībnieki satiekas reizi nedēļā, kuras laikā dalās pieredzē par Dieva darbību savā dzīvē, apgūst prāvesta sagatavoto mācību, kopīgi lūdzas un slavē Dievu, tikšanās noslēgumā ir kopīga agape. Šūniņa ir veids, kā tuvāk iepazīt draudzes locekļus, saņemt atbalstu, iegūt sapratni. Daudzi draudzes locekļi ir atraduši sev piemērotus kalpojumus, iesaistījušies Alfa komandā, vairāki sākuši spēlēt mūzikas instrumentus un pats svarīgākais – ieguvuši jaunus, uzticamus draugus. Pašlaik varam teikt, ka šūniņas ir liels atbalsts un darbojas kā komanda, palīdzot viens otram gan priecīgos brīžos, gan bēdīgos, un vienmēr atbalstot viens otru ar kopīgām lūgšanām. Mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņas Diāna: „Šūniņā, lūdzoties kopā, es sastopos ar Dievu. Caur šīm tikšanām Dievs stiprina, dziedina un palīdz
dzīvot paļāvībā. Pa šo laiku, kopš esmu šūniņā, Dievs no savas pilnības ir devis daudz žēlastību man un manai ģimenei.” Elīna: „Jauniešu šūniņa ir vieta, kur katrs dalībnieks ir iemācījies uzklausīt, izteikt savu viedokli, bet galvenais ir iegūta draudzība visu starpā. Kopš esam šūniņā, mēs ikdienā vairāk lūdzamies un saskatām Dieva vadību.” Andrejs: „Piedalīšanās šūniņā man ir palīdzējusi atbrīvoties no iekšējas noslēgtības, īsā laikā iepazīt draudzes
locekļus, iegūt jaunus draugus. Priecājos par iespēju būt kopībā ar cilvēkiem, kurus vieno ticība un vēlēšanās mīlēt
vienam otru, piedzīvot kopējo lūgšanu spēku.” Anita: „Man būtiski svarīgi ir tas, ka šūniņa ir mūsu garīgā ģimene,
kurā kopīgi aizlūgt par daudzu cilvēku vajadzībām, kuras sastopam savā ceļā.”

Sagatavoja: Ēvija

Draudzes lapiņa Nr.7 (02.16.2014)

LURDAS DIEVMĀTE

dv_lurd

Mazā Lurdas pilsētiņa atrodas Dienvidfrancijā, Pireneju piekājē. Tajā dzīvoja kāda ģimene, 1844.gadā šajā ģimenē piedzima meitene, kuras vecāki deva divus vārdus Marija Bernadete. Bernadete slimoja ar aizdusu un līdz 14 gadu vecumam neprata ne lasīt, ne rakstīt. Viendien kopā ar māsu un kaimiņu meiteni viņa devās uz Gāvas upes krastu salasīt sausos žagarus. Meitenes aizsteidzās tālāk uz mežu, bet Bernadete, palikusi krastā, pēkšņi ieraudzīja grotā zelta mākoni, kam sekoja kāda jauna un ļoti skaista dāma. Viņa bija apģērbusies baltā kleitā ar zilu jostu, uz katras kājas bija pa dzeltenai rozei. Nometusies ceļos, Bernadete gribēja mest krusta zīmi, taču viņai trīcēja rokas. Kad jaunava pārmeta krusta zīmi, tad arī Bernadete to spēja izdarīt un sāka skaitīt rožukroni. Bernadete vēl nekad nebija redzējusi tik skaistu sievieti. Par redzēto Bernadete pastāstīja māsai, tad arī mātei. Drīz vien visa Lurda zināja par notikušo upes krastā, taču neviens neticēja. Tēvs baidījās, ka meiteni iekārdinājis ļaunais gars, vietējā policija nopratināja Bernadeti, bet meitene, sirdsbalss aicināta, pēc trim dienām – 14. februārī atkal devās uz upes krastu, kur viņai atkal parādījās dievišķīgā būtne. Tādas tikšanās meitenei ar Dieva sūtni bija vairākas. Kādā tikšanās reizē skaistā jaunava lūdza viņu nākt šurp piecpadsmit dienas. Neskatoties uz visiem vecāku aizliegumiem, varasvīru pretestību, Bernadete turpināja iet uz upes krastu, un katru reizi viņai sekoja ļaudis, ar katru reizi arvien vairāk. Viņi neredzēja Jaunavu, taču ticēja Bernadetei, ka viņa  to redz, jo viņas seja izstaroja dievišķu gaismu. Daudzi no klātesošajiem skaidri sajuta kaut kā debešķīga klātbūtni. Kādā tikšanās reizē Jaunava atklāja Bernadetei savu vārdu: „Es esmu Bezvainīgā Ieņemšana.” Meitene nesaprata šos vārdus, bet pateica tos prāvestam. Un visi saprata, kas bija Viešņa no grotas. Pēc Svētās Jaunavas pavēles Bernadete norādītajā vietā parausta zemi, un tur radās avots. Tad viņa darīja prāvestam zināmu Jaunavas Marijas lūgumu uzcelt tajā vietā kapelu. Tagad tur uzcelta brīnišķīga baznīca. Marija lika Bernadetei pateikt visiem cilvēkiem, lai viņi lūgtos par grēciniekiem, lai nožēlotu grēkus. Kopš tā laika uz Lurdu, uz grotu un avotu, plūst cilvēku straumes. Drīz visā Francijā kļuva zināma vēst par pirmo brīnumu, par to, ka piecpadsmitgadīgu zēnu, kuram bijusi acu kaite, ūdens aplikumi esot pilnīgi izdziedinājuši. Bernadete veltīja savu dzīvi Dievam, kļūdama par mūķeni. Viņa nomira 35 gadu vecumā. Mirstot teica, ka esot tikpat laimīga, cik toreiz, kad bērnībā grotā pie Gāvas upes redzējusi Svēto Jaunavu – laimīga domājot un cerot, ka atkal Viņu redzēšot. 11. februāri visā pasaulē atzīmē kā Lurdas Dievmātes dienu.

Ak, vienmēr Bezvainīgā Jaunava, žēlsirdības Māte, slimnieku Veselība, grēcinieku Patvērums, nelaimīgo Mierinātāja, Tu zini mūsu vajadzības un mūsu sāpes. Paraugies uz mums savā labvēlībā un rādi mums savu žēlsirdību. Tu parādījies Lurdas grotā, Tev labpatika šo vietu padarīt par īpašu svētnīcu, kur Tu dali Dieva žēlastības. Daudzi slimnieki šeit ir saņēmuši dziedināšanu – gara un miesas veselību. Tāpēc arī mēs nākam Tavā priekšā ar pilnīgu paļāvību un lūdzam Tavu mātišķo aizbildniecību pie Tava Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.

Draudzes lapiņa


Es vēlos atbilst žēlastībām, ko Jēzus vēlas man dot.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus