Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: jūnijs 2014

Vasarsvētki – Svētā Gara nosūtīšana

 

Holy_Spirit_007Svētais Gars ir klātesošs visās kristieša garīgās dzīves norisēs, tam ir liela nozīme lūgšanā. Svētais Gars dāvā Dieva mīlestības pieredzi, dod septiņas Svētā Gara dāvanas – gudrības, saprāta, padoma, spēka, zinību, dievbijības un Dieva bijāšanas – un dara, ka dvēsele nes Svētā Gara augļus – mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labvēlību, uzticību, lēnprātību un savaldību. Svētā Gara loma ir noteicošā kristīgajā atklāsmē, tās saņemšanā un izpratnē. Svētais Gars palīdz Dieva gudrības iemantošanā. Svētais Gars skaidro Svētos rakstus, ļauj saprast Rakstu būtību. Apustulis Pāvils nosauc Svēto Garu par apsolījuma, adopcijas, Kristus, Kunga un Dieva Garu. Jēzus Svēto Garu raksturo kā mierinātāju un aizstāvi. Apustulis Jānis runā par Svēto Garu kā patiesības Garu. Svētais Gars ielej Dieva mīlestību mūsu sirdīs kopā ar Dievišķajiem tikumiem. Svētais Gars ir augšāmcelšanās spēka Gars. Apustulis Pāvils nosauc arī harizmas, kuras dāvina Svētais Gars, lai caur tām tiktu celta Baznīca un piekodina: neapslāpējiet Garu!

Svētais Gars parādās Vasarsvētkos vēja veidā, jo Viņš ir Dieva dzīvības dvesma. Svētais Gars parādās arī uguns veidā tāpēc, ka tas aizdedz mūsu sirdis mīlestībā uz Dievu. Kristību sakramentā Svētais Gars darbojas caur ūdeni. Euharistijā mēs piesaucam Svēto Garu pār maizi un vīnu, lai tas pārveido šīs upurdāvanas par Kristus Miesu un Asinīm. Iestiprināšanas sakramentā lūdzam nostiprināt mūsos Svēta Gara dāvanas, slimnieku sakramentā un grēksūdzē lūdzam, lai Gars dziedina mūsu miesu un dvēseli. Caur baznīcas sakramentālo dzīvi Svētais Gars mūs pārveido un māca mums dzīvot kā Kristus, darboties un realizēt mūsu līdzību Kristum.

 

Lai Svētais Gars bagātīgi izejas pār mums visiem!

 

Prāvests Māris Ozoliņš

 Draudzes lapiņa (08.06.2014)


Mīlestību var atmaksāt vienīgi ar Mīlestību.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus