Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: janvāris 2015

Kunga Prezentācijas svētki

Kunga_prezentacijas_svetki-cover398

Dāvana, upura dāvana, ir šo svētku, Konsekrēto personu, Kunga prezentācijas, Sveču dienas jēga. Katra patiesa satikšanās ir upuris, kurā mēs izejam no sevis, lai nonāktu pie otra. Pravietojums Marijai, kuru pasludina Simeons, proti, ka Marijas sirdi  caurdurs sāpju zobens, ir vēsts par to, ka īstā šķīstīšanās vēl tikai sekos rituālajam upurim templī. Upuris, kuru atnāk salikt Marija un Jāzeps, ir atsauce uz notikumiem Ēģiptē, sava veida asins upuris, lai bērns tiktu izglābts un pasargāts, kā tika pasargāti Ēģiptes pirmdzimtie (Levītu 12, 3-4). Bērns tiek izglābts no Ēģiptes un pasargāts no nāves. Izglābšanās no Ēģiptes verdzības ir pāreja no verdzības uz brīvību, no grēka – dzīvībā.

Templis ir upura vieta, sastapšanās vieta, izlīgšanas un šķīstīšanās vieta. Upuris notiek arī tavā sirdī, kur tu sastopies ar Dievu un nožēlo grēkus, jo tava miesa ir Dieva templis. Upura vērtība nav dāvanas kvalitātē. Patiesais upuris ir attiecību šķīstīšana, attiecību starp cilvēku un Dievu, cilvēku un cilvēku, cilvēku un sevi pašu.

Simeons un Anna piedzīvo templī upuri, satikšanos un šķīstīšanos. Pravietis Malahijs svētku dienas lasījumā runā par šķīstīšanos ugunī, Simeons un Anna atklāj citu nākotni, nākotnes upuri, kuru pasludina un ir atnesis Jēzus Bērns. Satikšanās ir šķīstīšanās Svētajā Garā. Svētais Gars vada Simeonu, lai viņš varētu sadzirdēt Jēzus vēsti, Jēzus liecību.

Priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr. 398 (01.02.2015)

Alfa kurss

Alfa_cover-397Alfa kurss ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību iknedēļas nodarbībās, kuras visā pasaulē ir apmeklējuši vairāk kā 17 miljoni cilvēku.

Alfa kurss domāts tiem, kuri:

• vēlas iepazīt kristietību;
• ir jauni kristieši;
• nesen pievienojušies draudzei;
• vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā.

Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Tā ir koncentrēta un efektīva informācija cilvēkiem, kuri bez ikdienas problēmu risinājuma, vēlas ieraudzīt ko vairāk, rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem. Tas adresēts arī tiem, kuri netic Dieva klātbūtnei savā dzīvē, jauniem kristiešiem un tiem, kuri šaubās par savu piederību Kristīgajai Baznīcai. Alfa kurss palīdz draudzes locekļiem atdzīvināt savu ticību un iemācīties par Jēzu Kristu stāstīt citiem, kā arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu draudzē.

Pasaulē Alfa kursi notiek jau 26 gadus. Tie aizsākās Lielbritānijā, Londonā, Bromtonas Svētās Trīsvienības anglikāņu draudzē 1977.gadā ar mērķi prezentēt kristīgās ticības pamatprincipus jaunā kristietiskā, neformālā veidā.

1990.gadā, kad dibinātājs Nikijs Gambels (Nicky Gumbel) uzņēmās vispārējo Alfa kursu pārraudzību, Alfa bija centrālais baznīcu dzīves notikums. Tas notika tāpēc, ka Nikijs bija izveidojis īpaši piemērotu metodi kristīgās mācības apgūšanai.

Alfa kurss 90.-os gados aktīvi sāka izplatīties Apvienotajā Karalistē, pēc tam arī citur pasaulē. Pakāpeniski, atklājot veidu, kā korekti un precīzi atbildēt uz jautājumiem par kristīgo ticību nepiespiestā veidā, arvien vairāk šo kursu sāka piemērot dažādas baznīcas un kustības. Šobrīd pasaulē ir 33 500 organizēto Alfa kursu grupu 163 valstīs un tās pārstāv liels skaits dažādu konfesiju.

Latvijā Alfas kurss aizsākās 2005.gadā. Uz šo dienu visā Latvijā notiek apmēram 70 Alfas kursi, kurus katru gadu apmeklē apmēram 2500 dalībnieku. Alfas kursu organizators ir fonds „Alfa Latvija”. Fondu dibinājušas luterāņu, katoļu un baptistu draudzes, kas šobrīd ne vien rīko Alfas kursus, bet arī atbalsta citas baznīcas šo kursu vadīšanā un jaunu Alfas programmu ieviešanā.

Kopš 2010.gada Alfa kurss notiek arī mūsu draudzē. Pašlaik esam sākuši gatavoties nākamajam Alfa kursam, kuru plānots sākt 4.martā.

Draudzes lapiņa Nr. 397 (25.01.2015)

Kristiešu vienotība

kristiesu_vienotiba-cover

„Vai tad Kristus būtu sadalīts?” (1 Kor 1, 13) – šie korintiešiem adresētie apustuļa Pāvila vārdi ir izvēlēti par šī gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tematu. Pāvests Francisks atgādināja, ka minētais jautājums ir adresēts katram no mums. Neraugoties uz to, ka daži nolaiž rokas un netiecas pēc pilnīgas un redzamas Baznīcas vienotības, mēs esam aicināti nepagurt ekumenisko centienu ceļā. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību priekšvakarā pāvests mudināja kristiešus būt uzticīgiem Kunga Jēzus lūgšanai: „Lai visi būtu viens” (Jņ 17, 21).

Svētais tēvs atzina, ka mūsdienās notiek izmaiņas arī ekumenisma procesā un attiecībās starp kristiešiem, jo dzīvojam sabiedrībā, kas aizvien mazāk uzskata Dievu par savu atskaites punktu. Mūsdienu kultūra attālinās no dzīvības transcendentās dimensijas. To varam novērot īpaši Eiropā. Tieši tādēļ ir nepieciešams, lai mēs, sniedzot liecību, koncentrētos uz galveno savā ticībā, proti, sludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Tādā veidā varēsim pieaugt savstarpējā komūnijā un vienotībā, veicinot garīgo ekumenismu, kas izriet tieši no mīlestības baušļa, ko Jēzus atstāja saviem mācekļiem.

Pāvests atgādināja, ka par šo dimensiju runā arī Vatikāna II koncils: „Šo sirds atgriešanos un dzīves svētumu, privāto un publisko lūgšanu par kristiešu vienotību pavadībā, jāuzskata par visas ekumeniskās kustības dvēseli un pamatoti jādēvē par garīgo ekumenismu” (Unitatis redintegratio, 8). Ekumenisms ir patiešām garīgs process – turpinājumā uzsvēra Francisks. Ekumenisms īstenojas paļāvīgā paklausībā Debesu Tēvam, Kristus gribas izpildē un Svētā Gara vadībā. Noslēdzot uzrunu, pāvests aicināja klātesošos nenogurstoši lūgt Dieva žēlastības palīdzību un Svētā Gara gaismu. Svētais Gars ieved mūs patiesības pilnībā un palīdz panākt izlīgšanu un vienotību.

J. Evertovskis / VR

Informācijas avots http://lv.radiovaticana.va/news/2014/01/17/ekumenisms_ir_gar%C4%ABgs_process/let-764866
Vatikāna Radio mājas lapa

Draudzes lapiņa Nr.396 (18.01.2015)


Pārbaudījumi ļoti palīdz nepieķerties šīs zemes lietām, tie liek mums pacelt savu skatienu augstāk par pasauli.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus