Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


8.septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana

376-coverLīdz ar Marijas dzimšanu sāk piepildīties Dieva apsolījums, ko varam lasīt Radīšanas grāmatā, proti, pravietojums, ka caur viņu nāks uzvara pār čūsku, kas simbolizē ļaunumu un grēku. Tātad Marija būs cieši iesaistīta pasaules atpestīšanas darbā, kuru veic Dievs. Marijas dzimšana, tāpat kā Jāņa kristītāja dzimšana, pasludina Jēzus piedzimšanu, Dieva Vārda ienākšanu pasaulē. Tas nav nejaušs notikums, bet gan Dieva mērķtiecīgi sagatavots un lolots kopš radīšanas sākuma. Dievs ir gatavojis šo notikumu, un Viņš ir sagatavojis arī mājokli, kurā Jēzum būs jāpiedzimst. Marijas piedzimšana līdz ar to ir daudzu pestīšanas notikumu kulminācijas punkts, gaidīts cauri visiem gadsimtiem: “Lūk jaunava ieņems Dēlu, kura vārds būs Emanuēls.” Jau daudzus gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas Svētie Raksti apstiprina Marijas jaunavību, un viņa jau kopš dzimšanas ir sagatavota kā Dieva cienīgs mājoklis.

Baznīca sākas Nācaretē, kad Marija piekrīt kļūt pestītāja Māte. Svētais Gars viņu pārņem, un kur ir Svētais Gars, tur ir Dieva Baznīca. Sv. Lūkas evaņģēlijs liek mums noprast saistību starp Mariju un Derības šķirstu, Dieva tempļa noslēpumu Dieva nākšanai uz zemes, kas piepildās Marijā. Dievs patiešām nonāk uz zemes un Marija kļūst par viņa “telti”.

Sagatavoja prāvests Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr. 376 (07.09.2014)


Visvairāk Jēzu sāpina mūsu paļāvības trūkums.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus