Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Kristiešu vienotība

kristiesu_vienotiba-cover

„Vai tad Kristus būtu sadalīts?” (1 Kor 1, 13) – šie korintiešiem adresētie apustuļa Pāvila vārdi ir izvēlēti par šī gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tematu. Pāvests Francisks atgādināja, ka minētais jautājums ir adresēts katram no mums. Neraugoties uz to, ka daži nolaiž rokas un netiecas pēc pilnīgas un redzamas Baznīcas vienotības, mēs esam aicināti nepagurt ekumenisko centienu ceļā. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību priekšvakarā pāvests mudināja kristiešus būt uzticīgiem Kunga Jēzus lūgšanai: „Lai visi būtu viens” (Jņ 17, 21).

Svētais tēvs atzina, ka mūsdienās notiek izmaiņas arī ekumenisma procesā un attiecībās starp kristiešiem, jo dzīvojam sabiedrībā, kas aizvien mazāk uzskata Dievu par savu atskaites punktu. Mūsdienu kultūra attālinās no dzīvības transcendentās dimensijas. To varam novērot īpaši Eiropā. Tieši tādēļ ir nepieciešams, lai mēs, sniedzot liecību, koncentrētos uz galveno savā ticībā, proti, sludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Tādā veidā varēsim pieaugt savstarpējā komūnijā un vienotībā, veicinot garīgo ekumenismu, kas izriet tieši no mīlestības baušļa, ko Jēzus atstāja saviem mācekļiem.

Pāvests atgādināja, ka par šo dimensiju runā arī Vatikāna II koncils: „Šo sirds atgriešanos un dzīves svētumu, privāto un publisko lūgšanu par kristiešu vienotību pavadībā, jāuzskata par visas ekumeniskās kustības dvēseli un pamatoti jādēvē par garīgo ekumenismu” (Unitatis redintegratio, 8). Ekumenisms ir patiešām garīgs process – turpinājumā uzsvēra Francisks. Ekumenisms īstenojas paļāvīgā paklausībā Debesu Tēvam, Kristus gribas izpildē un Svētā Gara vadībā. Noslēdzot uzrunu, pāvests aicināja klātesošos nenogurstoši lūgt Dieva žēlastības palīdzību un Svētā Gara gaismu. Svētais Gars ieved mūs patiesības pilnībā un palīdz panākt izlīgšanu un vienotību.

J. Evertovskis / VR

Informācijas avots http://lv.radiovaticana.va/news/2014/01/17/ekumenisms_ir_gar%C4%ABgs_process/let-764866
Vatikāna Radio mājas lapa

Draudzes lapiņa Nr.396 (18.01.2015)


Tu nezini, cik liela ir Jēzus mīlestība pret tevi – mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs svētums būtu bezgalīgs.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus